Artikelen

Privacy

 

Algemeen

Apotheek Actipharma respecteert de privacy van elk individu dat deze website bezoekt en is gevoelig voor privacykwesties op internet. We vinden het belangrijk dat je weet hoe wij de informatie die we op internet over jou vernemen, verwerken. Daarom somt volgende Privacy Verklaring de informatie op die wij van jou kunnen verzamelen en hoe we deze informatie kunnen gebruiken. We behouden het recht voor deze Privacy Verklaring naar eigen goeddunken en op elk moment aan te passen zonder voorafgaande mededeling.

Over het algemeen kan je de website van Apotheek Actipharma, verder genoemd de "Website", bezoeken zonder te vertellen wieje bent of zonder enige persoonlijke informatie over jezelf mee te delen. In sommige gevallen kan de webserver automatisch bepaalde niet-persoonlijke gegevens over jou verzamelen wanneer je aansluiting maakt met of een link volgt naar de Website. Voorbeelden van deze niet-persoonlijke gegevens zijn: domeinnamen, IP-adressen, het type webbrowser dat je gebruikt en het type besturingssysteem datje gebruikt. Deze informatie wordt verzameld om het aantal bezoeken, de gemiddelde tijd die men op de Website doorbrengt, de bekeken pagina’s en andere gelijkaardige informatie te verzamelen. Wij gebruiken deze informatie om het gebruik van de Website te analyseren en de inhoud ervan te verbeteren.

Soms hebben wij echter andere informatie nodig, zoals bijv. jouw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres. Wij zullen deze informatie niet verzamelen tenzij je deze vrijwillig geeft. Daarom vragen wij je ook, als je ons geen persoonlijke gegevens wenst te geven, deze niet in te vullen. Wanneer je ons persoonlijke gegevens geeft, dan kunnen wij deze informatie als volgt gebruiken: om jouw vraag te beantwoorden, jouw aanvraag te verwerken of je toegang te verlenen tot specifieke accountinformatie; we kunnen de gegevens opslaan en verwerken om jouw behoeften beter te begrijpen en na te gaan hoe we onze diensten kunnen verbeteren.

Lees volgende Privacy Verklaring aandachtig door, want ze bevat essentiële informatie over hoe uw persoonsgegevens worden verwerkt en welke cookies worden gebruikt. Door het verstrekken van uw persoonsgegevens op de Website en door het gebruik van de contactformulieren of emailadressen op de Website, verklaart u kennis te hebben genomen van deze Privacy Verklaring en gaat u er eveneens uitdrukkelijk mee akkoord, alsook met de verwerking zelf.

De Website bevat links naar andere websites. Hoewel we ernaar streven alleen links te leggen met websites die onze hoge normen en respect voor privacy delen, zijn we niet verantwoordelijk voor de inhoud of privacypraktijken van andere websites. Deze privacyverklaring is uitsluitend van toepassing op deze Website.

 

Privacy Verklaring

Deze “Privacy Verklaring” regelt de verwerking van uw persoonsgegevens door de verantwoordelijke voor de verwerking: Apr. Liesbeth Meulders.

Persoonsgegevens

Deze Privacy Verklaring heeft betrekking op uw persoonsgegevens. Het begrip persoonsgegevens wordt geïnterpreteerd volgens de definitie komende uit de AVG, zijnde “alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon („de betrokkene”); als identificeerbaar wordt beschouwd een natuurlijke persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer elementen die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.”

Verwerkingsdoeleinden

De apotheek verzamelt en verwerkt de persoonsgegevens van klanten voor klanten- en orderbeheer (o.a. klantenadministratie, opvolgen van bestellingen/leveringen, facturatie, opvolgen van de solvabiliteit, profilering en het verzenden van marketing en gepersonaliseerde reclame). Daarnaast worden er door middel van cookies persoonsgegevens verzameld met het oog op het verbeteren en optimaliseren van het gebruik van de website en anonieme statistieken. Lees meer over onze Website cookie Policy.

Rechtsgrond(en) van de verwerking

Persoonsgegevens worden via de website verwerkt op verschillende rechtsgronden zoals opgenomen in artikel 6.1 van de Algemene Verordening Gegevensbescherming 2016/679 van 27 april 2016. Indien er louter gebruik gemaakt wordt van een contactformulier en een mailadres, baseert de apotheker zich op de toestemming. Indien er gebruik gemaak wordt van een webshop, baseert de apotheker zich op zijn wettelijke verplichtingen om farmaceutische zorg te verstrekken, alsook de verwerkingen noodzakelijk om de overeenkomst uit te voeren.

In zoverre de verwerking van de persoonsgegevens plaatsvindt op basis van artikel 6.1. a) (toestemming), heeft de klant steeds het recht om de gegeven toestemming terug in te trekken zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking daarvan.

Overmaken aan derden

De persoonsgegevens van de klant worden niet gedeeld met andere vennootschappen  tenzij dit niet anders kan ter verwezenlijking van de vooropgestelde doeleinden. In voorkomend geval garandeert de apotheek dat deze ontvangers de nodige technische en organisatorische maatregelen nemen ter bescherming van de persoonsgegevens.

Bewaarperiode

De persoonsgegevens verwerkt voor klantenbeheer zullen worden bewaard gedurende de termijn die noodzakelijk is om aan de wettelijke vereisten te voldoen (onder andere op het gebied van boekhouding). De persoonsgegevens verzamelt door middel van cookies worden bewaard gedurende de sessie of langer, indien noodzakelijk voor de werking van de website. In het geval de gegevens langer worden bewaard dan de sessie, wordt gestreefd naar anonimisering ervan.

Recht van inzage, verbetering, wissing, beperking, bezwaar en overdraagbaarheid van persoonsgegevens

De klant heeft te allen tijde recht op inzage van zijn persoonsgegevens en kan ze (laten) verbeteren indien ze onjuist of onvolledig zijn, ze laten verwijderen, de verwerking ervan laten beperken en bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens op basis van artikel 6.1 (e) of (f), met inbegrip van profilering op basis van die bepalingen.

Bovendien, heeft de klant het recht om een kopie (in een gestructureerde, gangbare en machinaal leesbare vorm) van zijn persoonsgegevens te bekomen en de persoonsgegevens te laten doorsturen naar een andere vennootschap.

Teneinde bovenvermelde rechten uit te oefenen, wordt de klant gevraagd om :

  • zelf de instellingen van zijn klantenaccount aan te passen; en/of
  • gebruik te maken van het contactformulier op de Website : klik hier.

Direct marketing

De klant heeft het recht zich kosteloos te verzetten tegen elke verwerking van zijn persoonsgegevens met het oog op direct marketing.

Klacht

De Klant beschikt over het recht om een klacht in te dienen bij de apotheek. Daarnaast heeft de betrokkene het recht klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. Voor België is dit de Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel, tel. +32 (0)2/274.48.00.

Buienradar